1KlantenService
https://www.i-mania.nl/skin/frontend/default/imania/images/logo.jpg

 

Winkelwagen:

0 item(s)

Welkom op i-Mania’s informatiepagina

 

De klantenservice van i-Mania heeft klantvriendelijkheid uiteraard hoog in het vaandel staan. Zij zal trachten uw vragen en opmerkingen zo snel en zo kundig mogelijk te verwerken en u van de gewenste informatie te voorzien.

Contact per e-mail

We werken met een afhandeling van vragen en opmerkingen per e-mail. Deze duidelijke voorkeur voor de communicatie per e-mail heeft een tweeledige reden, namelijk teneinde de duidelijkheid en de snelheid van de afhandeling te waarborgen. We nemen binnen enkele uren, of in elk geval nog op dezelfde werkdag, de e-mails van onze klanten in behandeling. Heeft u een vraag omtrent een bestelling, dan raden wij u daarom aan een reply te sturen op de door u ontvangen bestelbevestiging - dan hebben we immers direct alle gegevens van uw bestelling bij de hand en kunnen we uw vraag of opmerking sneller verwerken.

Telefonisch contact

 

Telefonisch contact met de klantenservice kunt u enkel opnemen door via het contactformulier een verzoek daartoe aan ons kenbaar te maken - vermeld daarbij tevens het ordernummer en de reden van uw verzoek.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u onverhoopt een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Wij vragen u vriendelijk uw klacht op een van de onderstaande manieren aan de afdeling klantcontact kenbaar te maken. Per e-mail kunt u contact opnemen met info@i-mania.nl en per post kunt u een brief sturen naar:

 

i-Mania.nl
Zuidermeerweg 45
1652 CT Zuidermeer

De afdeling klantcontact zal uw klacht aandachtig bekijken en trachten deze naar ieders tevredenheid op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging en we zullen uw klacht vervolgens binnen veertien dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht uw klacht onverhoopt meer verwerkingstijd vereisen, dan stellen wij u hiervan uiteraard tijdig op de hoogte.      

 

Nota bene: mocht u zulks niet op prijs stellen, dan kunt u in alle gevallen contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waarbij i-Mania is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om welke reden dan ook niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Suggesties

Voor suggesties en ideeën staan we meer dan open! Mocht u enkele toevoegingen hebben voor het verbeteren van onze webshop en/of diensten, dan vernemen we dit graag van u via info@i-mania.nl of 0229507831

 KlantenService links

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail of post.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken
en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:

i-Mania.nl


Zuidermeerweg 45


1652 CT Zuidermeer


info@i-mania.nl


              
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

 

 
Verzenden & Afleveren
Levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever,tenzij anders vermeld. i-Mania behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. i-Mania behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat i-Mania deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is i-Mania gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever. De door i-Mania opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet haalbaar is zal i-Mania de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding of na annulering binnen 30 dagen teruggestort te worden. i-Mania zal de consument op de hoogte stellen bij het niet op tijd kunnen leveren. De consument heeft bij het niet halen van levering binnen de maximale termijn van 30 dagen het recht op ontbinding of de mogelijkheid met u een nieuwe termijn overeen te komen.
Privacy Verklaring
Om een bestelling te kunnen plaatsen in onze webshop dient u zich eerst te registreren. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en zullen enkel en alleen worden gebruikt om uw bestellingen zo spoedig en nauwkeurig mogelijk af te handelen. Alle gegevens die door i-Mania worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan i-Mania geeft, zal steeds met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Middels onze registratieformulieren vragen we onze gebruikers zowel persoonlijke- als professionele informatie (bijvoorbeeld naam, adres, email en functie). i-Mania zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Gebruikers kunnen hun gegevens online aanpassen en wijzigen, ga nu naar de persoonlijke pagina. Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, of uw ervaringen met onze site, kunt u met ons contact opnemen. Mocht u vragen hebben omtrent ons privacybeleid m.b.t. deze webshop, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice info@i-mania.nl 
Retour zenden & annuleren

Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door i-Mania geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan i-Mania gemotiveerd binnen uiterlijk 2 maanden na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld alvorens de bestelling retour gezonden wordt. In overleg tussen Opdrachtgever en i-Mania kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 2 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt i-Mania geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan i-Mania, per  post te retourneren. (zie tevens de retourneringsprocedure die u per email op vraag dan ontvangt!)Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen, (mits is voldaan aan de retourneringsvoorwaarden/procedures)

·         Binnen 14 dagen na aflevering ( zonder opgaaf van reden )


·         Met originele aankoopfactuur


·         Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet


·         Garantiebewijs mag niet ingevuld zijn

i-Mania aanvaardt retour gezonden zaken slechts wanneer deze zaken aan het door i-Mania op te geven adres worden afgeleverd indien mogelijk in de originele verpakking en in de staat waarin i-Mania deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde. 

Download hier het RMA formulier

Annuleren: 
Annulereren binnen 30 dagen is mogelijk, echter worden er hier 15% (met een minimum van € 1,50) in mindering gebracht op het totaalbedrag, dit ivm de al gemaakte kosten voor oa. het bestelde product/bank/betaalproviderskosten welke wij moeten voldoen.
 
 
Bestellen
Indien u een bestelling wenst te plaatsen in onze webshop dient u zich aan te melden en te registreren. Uw persoonsgegevens zullen zoals in het hoofdstuk privacy beschreven, worden opgeslagen. Indien u een bestelling plaatst gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
Betalingen, prijzen en aanbiedingen
Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, dit doormiddel van de diverse betaalmogelijkheden die wij bieden ( iDEAL, vooruit betaling ) Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door i-Mania aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van i-Mania op de Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens i-Mania onmiddellijk opeisbaar. De eigendom van de geleverde zaken wordt door i-Mania uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Prijzen op onze webshop zijn inclusief 21% BTW
Bestellingen Bekijken
U kunt de status van uw order online volgen. Als u een account heeft aangemaakt kunt u via de site inloggen en de vorderingen van de bestelling volgen. Tevens wordt er via email elke wijziging in de status doorgegeven
Account Veranderen
U kunt doormiddel van een account uw bestelling en zijn status volgen. U kunt zelf uw account aanpassen bij bv een verhuizing. Bij het aanmaken van een account krijgt u automatisch via ons systeem een inlogcode. Bewaar deze goed en geef deze niet aan derde. Mocht door welke omstandigheid ook uw inlogcodes worden ontvreemd dan dient u hiervan gelijk melding bij ons te maken.
Telefonisch contact
Indien u vragen heeft omtrent bestellingen verzoeken wij u een reply te sturen op de door u ontvangen bestelbevestiging. Dan hebben wij gelijk alle gegevens van uw bestelling bij de hand en kunnen wij snel en duidelijk een antwoord geven op uw vraag. I-mania heeft ervoor gekozen om alle order afhandeling uitsluitend via email te behandelen. Indien u toch telefonisch contact wenst kunt u ons contactformulier invullen met een verzoek tot telefonisch contact. U ontvangt dan een email met daarop ons telefoonnummer. Vermeld er wel bij wat de reden is van het verzoek en het ordernummer. 0229507831